ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/KK/2019 z dnia 07.02.2019 r.

Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Goniądzu zaprasza do złożenia oferty dotyczącej dostawy wyposażenia do nauczania multimedialnego na potrzeby realizacji projektu „KOMPETENCJE KLUCZOWE W PRZEDSZKOLU W GONIĄDZU”
nr RPPD.09.01.00-20-0128/17 współfinansowanego  ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/KK/2019 z dnia 07.02.2019 r.

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3 – Oświadczenie – brak powiązań kapitałowych lub osobowych

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

 
Wynik postępowania