TIK – Talent – Innowacja – Kreatywność – TAK 

 

    

Projekt „TIK – Talent – Innowacja – Kreatywność – TAK”

Opis projektu.pdf

Mapa dotacji.pdf

Regulamin Rekrutacji.pdf

Formularz Zgłoszeniowy Dziecka załącznik 1.pdf

Deklaracja Uczestnictwa Dziecka załącznik 2.pdf

Oświadczenie Rodzica załącznik 3.pdf

Oświadczenie Uczestnika Projektu załącznik 4.pdf

Formularz Zgłoszeniowy Nauczyciela załącznik 5.pdf

Deklaracja Uczestnictwa Nauczyciela załącznik 6.pdf

Oświadczenie Nauczyciela załącznik 7.pdf

 

    

Zapraszam Państwa do złożenia oferty na ogłoszone zapytanie ofertowe nr 1/TT/2020  na potrzeby realizacji projektu „TIK – Talent – Innowacja – Kreatywność – TAK” nr RPPD.03.01.01-20-0364/19 współfinansowanego  przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020. 

Zapytanie ofertowe 1_TT_2020
Załącznik 1 Formularz Ofertowy
Załącznik 2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącznik 3 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych
Załącznik 4 Klauzula Informacyjna

Prosimy o złożenie oferty na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 wraz z załącznikami w terminie do dnia 01.10.2020 r. do godziny 15:00.  

Oferty należy dostarczyć w jeden z niżej wymienionych sposobów: - przesłać pocztą tradycyjną lub osobiście na adres:  
     - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Goniądzu ul. Konstytucji 3 Maja, 19-110 Goniądz  
     - przesłać pocztą elektroniczną na adres: 
projekt.zspgoniadz@gmail.com

 

20. 09 2020 r.

KOLEJNY  PROJEKT  W PRZEDSZKOLU W GONIĄDZU

    

Rozpoczęliśmy realizację trzeciego już, w ciągu czterech lat, projektu skierowanego do naszych przedszkolaków.
Po projekcie
„Mali uczniowie – duże potrzeby” w roku 2017/2018 (wartość projektu 246.935,00 zł.), „Kompetencje kluczowe w Przedszkolu w Goniądzu” zrealizowanego w roku 2019 (wartość projektu 119.396,00 zł.) przystępujemy do realizacji dwuletniego projektu:

„TIK – Talent – Innowacja – Kreatywność – TAK”

z kwotą 297.313,75 zł.

W ramach projektu nasi najmłodsi będą uczestniczyli w zajęciach przyrodniczych, matematycznych, poznawali tajniki programowania, będą doskonalili swoje umiejętności plastyczne i techniczne, rozwijali zainteresowania językiem angielskim. Przedszkolakom przygotowane zostaną zajęcia laboratoryjne, ponadto dzieci wyjadą do Białowieskiego Parku Narodowego, Grajewa i Białegostoku. Jak przy każdym projekcie  także i w tym przypadku poprawi się baza dydaktyczna Przedszkola – zakupiony zostanie monitor interaktywny, laptop, drukarka, a także pomoce dydaktyczne do poszczególnych zajęć.   

 


REKRUTACJA DO PROJEKTU

TIK-Talent-Innowacja-Kreatywność-TAK

7 września 2020 r. rozpoczyna się rekrutacja dzieci w wieku 3-6 lat do projektu
TIK-Talent-Innowacja-Kreatywność-TAK”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020.