PATRON SZKOŁY


19. 10. 2022 r.

Uroczystość nadania Szkole Podstawowej w Goniądzu imienia Jana Pawła II
oraz wręczenie sztandaru

Dnia 19 października 2022 roku odbyła się uroczystość nadania Szkole Podstawowej w Goniądzu imienia Jana Pawła II oraz wręczenie sztandaru. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w Kościele pw. Św. Agnieszki w Goniądzu pod przewodnictwem ks. Biskupa Henryka Ciereszko, który dokonał poświęcenia sztandaru. Następnie zaproszeni goście i społeczność szkolna wzięli udział w odsłonięciu i poświęceniu tablicy pamiątkowej znajdującej się w budynku szkoły.   [więcej...]

FUNDATORZY  SZTANDARU SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. JANA PAWŁA II  W GONIĄDZU

[foto]

 

 

 

Cel procedury

Celem niniejszej procedury jest określenie zasad nadania imienia Szkole Podstawowej w Goniądzu.

Podstawa prawna

    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019  r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli. Na podstawie art. 111 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2018 r., poz. 996, 1000, 1290,1669 i 2245)) zarządza się, co następuje: Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.502

 

⸹ 2. [Nadanie imienia szkole lub przedszkolu]

1.

Szkole nadaje imię organ prowadzący szkołę na wniosek rady szkoły, a w przypadku braku rady szkoły – na wspólny wniosek rady pedagogicznej i samorządu uczniowskiego.

2.

W szkole, w której nie tworzy się rady rodziców, imię nadaje organ prowadzący szkołę na wspólny wniosek rady pedagogicznej i samorządu uczniowskiego.

3.

W szkole, w której nie tworzy się samorząd uczniowski, imię nadaje organ prowadzący szkołę na wspólny wniosek rady pedagogicznej i rady rodziców.

4.

W szkole, w której nie tworzy się rada rodziców i samorządu uczniowskiego, imię nadaje organ prowadzący  szkołę na wniosek rady pedagogicznej.

5.

Organ prowadzący szkołę podstawową może nadać podporządkowanej jej organizacyjnie szkole podstawowej filialnej odrębne imię. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.

6.

Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera uzasadnienie wyboru imienia, w tym kandydata na patrona szkoły, oraz określa plan działań szkoły związanych z nadaniem imienia szkole i przewidywany termin uroczystości.

7.

Organ prowadzący szkołę rozpatruje wniosek, o którym mowa w ust. 1, w terminie 60 dni.

8.

Przedszkolu nadaje imię organ prowadzący przedszkole na wniosek rady przedszkola, a w przypadku braku rady przedszkola – na wspólny wniosek rady pedagogicznej i rady rodziców. Przepis ust. 6 i 7 stosuje się odpowiednio.

9.

Do zmiany lub uchylenia nadania imienia szkole lub przedszkolu przepisy ust. 1-8 stosuje się odpowiednio.

 

Założenia procedury:

Poprzez nadanie imienia szkoła:

 

Zasady wyboru patrona:

          a)      rodzice,

          b)      uczniowie,

          c)      nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni szkoły,

          d)      absolwenci szkoły,

          e)      społeczność lokalna.

 

Etapy pracy

I. Etap przygotowawczy:

·         Powołanie na posiedzeniu Rady Pedagogicznej zespołu do nadania imienia szkole.

Skład Zespołu ds. Nadania Imienia Szkoły:

Zespołem kieruje Dyrektor szkoły, pan Mirosław Zbigniew Sobczyk.

 

II. Wybór patrona

 

III. Popularyzacja patrona

 

IV. Przygotowania do uroczystości nadania imienia szkole

 

V. Uroczystość nadania imienia