ZASADY I TERMINY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

 

Informacje dotyczące rekrutacji do szkół
ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych
 
     
 

Informacje dotyczące rekrutacji

do szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych

1.      Absolwenci szkoły podstawowej mogą naukę kontynuować w:

  • 4 – letnim liceum ogólnokształcącym,

  • 5 letnim technikum,

  • 3 letniej branżowej szkole I stopnia

2.      Uczniowie po ukończeniu gimnazjum mogą naukę kontynuować w:

  • 3 letnim liceum ogólnokształcącym,

  • 4 letnim technikum.

  • 3 letniej branżowej szkole I stopnia.

3.      Każdy absolwent gimnazjum i szkoły podstawowej znajdzie miejsce w szkole od 1 września 2019 r.

4.      Postępowania rekrutacyjne będą prowadzone w tym samym czasie dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum, ale każda szkoła utworzy odrębne klasy dla absolwentów poszczególnych szkół.

5.      Kryteria rekrutacyjne dla absolwentów szkoły podstawowej i gimnazjum będą takie same.

6.      Podczas rekrutacji w szczególności brane będą pod uwagę:

  • wyniki egzaminu ósmoklasisty/egzaminu gimnazjalnego,

  • wymienione na świadectwie ukończenia szkoły oceny z: języka polskiego, matematyki i dwóch innych przedmiotów,

  • szczególne osiągnięcia ucznia,

  • ukończenie szkoły z wyróżnieniem.

7.      W pierwszej kolejności zostaną przyjęci laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratora oświaty oraz finaliści i laureaci olimpiad przedmiotowych organizowanych przez podmioty wskazane w wykazie Ministra Edukacji Narodowej. Wykaz konkursów znajduje się na stronach kuratoriów oświaty, a olimpiad przedmiotowych na stronie MEN.

8.      Dostępne są już terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum do klas I publicznych: dotychczasowych trzyletnich liceów ogólnokształcących i dotychczasowych czteroletnich techników oraz trzyletnich branżowych szkół I stopnia (Zarządzenie Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2019 r.).

9.      Za weryfikację wniosków i ostateczne wyniki postępowania rekrutacyjnego będzie odpowiadać komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora danej szkoły.

Przydatne materiały:

Oprac. A. Świderek